Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken.
 • Logistiek centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke activiteiten plaatsvinden.
 • Future Fulfilment: degene die de overeenkomst met Partner sluit en uit dien hoofde de Logistieke activiteiten verricht.
 • Hulppers(o)on(en): al diegenen van wie de Logistieke dienstverlener gebruik maakt voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten – niet zijnde de ondergeschikten van de Logistieke dienstverlener.
 • Partner: degene die de opdracht tot het uitvoeren van de Logistieke activiteiten aan Future Fulfilment geeft en daartoe met deze de overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: de door Future Fulfilment en Partner met elkaar gesloten overeenkomst met betrekking tot de door Future Fulfilment uit te voeren Logistieke activiteiten, waar deze voorwaarden voor Logistieke activiteiten deel van uitmaken.
 • Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, waaronder begrepen deze voorwaarden welke in het navolgende steeds worden aangeduid als ‘deze Voorwaarden’ of ‘de onderhavige Voorwaarden’.
 • Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig logistieke dienstverlener niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand, explosie en overstroming als gevolg van natuurgeweld, alsmede de gevolgen daarvan.
 • Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen en in het land of de regio van uitvoering van de Logistieke activiteiten erkende feest- en rustdagen.
 • Zaken: de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan Future Fulfilment, of diens Hulppersoon door of namens de Partner ter beschikking gestelde zaken.
 • Inontvangstneming: de handeling ten gevolge waarvan de Partner de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van Future Fulfilment of diens Hulppersoon opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen.
 • Aflevering: de handeling ten gevolge waarvan Future Fulfilment de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Partner of van een door de Partner aangewezene rechthebbende of van de ter zake bevoegde autoriteiten opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen, dan wel in geval Future Fulfilment zich tot doen vervoeren heeft verbonden, de handeling ten gevolge waarvan Future Fulfilment de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de vervoerder opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen.
 • Doenvervoeren: het ten behoeve van de Partner doen vervoeren van de Zaken door daartoe met één of meer vervoerders één of meer passende vervoerovereenkomsten te sluiten.
 • Voorraadverschil: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van Future Fulfilment zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Partner.

Artikel 2: Algemeen

 • 2.1.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op ieder aanbod van en op elke overeenkomst, inhoudende verkoop en levering van diensten en/of artikelen en/of materialen, tussen Future Fulfilment en haar opdrachtgever(s) (hierna te noemen “Partner(s)”), alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 • 2.2.Algemene voorwaarden van Partners zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.
 • 2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd door Future Fulfilment.
 • 2.4. Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van aard. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.
 • 2.5.Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortvloeiende vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst

 • 3.1.Ieder aanbod en elke offerte van Future Fulfilment, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
 • 3.2.Bij een vrijblijvend aanbod heeft Future Fulfilment het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • 3.3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Future Fulfilment daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Future Fulfilment hiermee schriftelijk instemt.
 • 3.4. Future Fulfilment kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien Partner redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.5.Alle in een aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW en in Euro’s, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • 3.6.Een samengestelde prijsopgave verplicht Future Fulfilment niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.7.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (deel)opdrachten.
 • 3.8. Future Fulfilment is bij het bepalen van haar prijsstelling, investeringen, enz. uitgegaan van de door Partner aan haar ter beschikking gestelde informatie, opgegeven aantallen en omzetverwachtingen. Eén en ander conform de in offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen toelichtingen.
 • 3.9.Niet uitdrukkelijk vermelde werkzaamheden, diensten en rapportages alsmede onvoorziene of onverwachte extra werkzaamheden en/of structureel meerwerk kan op basis van specificatie worden doorbelast.
 • 3.10. Overeenkomsten komen tot stand door een daartoe strekkende opdracht van de Indien dit mondeling geschiedt, geldt de schriftelijke bevestiging door Future Fulfilment, onverminderd andere middelen, als bewijs van de opdracht.
 • 3.11. Future Fulfilment hanteert voor haar prijsstelling de richtlijnen van de NEA index en behoudt zich het recht voor om maximaal twee keer per jaar de prijsafspraken voor haar dienstverlening aan de ontwikkeling daarvan aan te passen.
 • 3.12. Wijzigingen in kosten van materialen, vervoer, abonnementen en andere specifiek voor Partner in te kopen diensten, alsmede (kost)prijsverhogende omstandigheden als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen kunnen, onder toezending van een schriftelijk bewijs van die verhoging, onmiddellijk worden doorbelast.
 • 3.13. Indien Future Fulfilment tevens als leverancier van materialen, verpakking en/of zaken optreedt, worden artikel- wijzigingen, technische, wijzigingen in kleurstellingen of ontwerp zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Partner.

Artikel 4: Voorwaarden diensten en transport

 • 4.1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Future Fulfilment met Partner in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Future Fulfilment zal Partner daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de prijsstelling, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Future Fulfilment het recht dat deel van de overeenkomst zonder enige vergoeding te ontbinden. Future Fulfilment heeft dan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en
 • 4.2.De afgesproken doorlooptijden en servicelevels zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn mede afhankelijk van de juistheid, goede staat en volledigheid van de door Partner verstrekte informatie, artikelen, materialen, data, documenten en de correcte en tijdige aanlevering daarvan.
 • 4.3. Future Fulfilment is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, goede staat en volledigheid van de in lid 2 genoemde onderdelen.
 • 4.4. Partner en Future Fulfilment dienen elkaar schriftelijk of mondeling te informeren omtrent eventuele structurele oorzaken van vertraging in aan- of uitlevering. Aan overschrijding van de doorlooptijden of gebreken bij uitleveringen kan Partner geen recht op ontbinding of schadevergoeding ontlenen.
 • 4.5.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vinden alle door Future Fulfilment verzorgde verzendingen en transport van zaken voor rekening en risico van Partner plaats. Alle met de verzending van het transport verbonden (verzekering)kosten zijn eveneens voor rekening van Partner.
 • 4.6.Verzending en transport van de zaken geschiedt op de met Future Fulfilment overeengekomen wijze en onder de verantwoordelijkheid en voorwaarden van de vervoerder. Eventuele extra diensten en verzekeringen worden tegen meerprijs verzorgd.
 • 4.7.De te leveren zaken worden op de met Future Fulfilment overeengekomen wijze verpakt, tenzij Partner schriftelijk een opdracht tot afwijkende verpakking heeft verstrekt.
 • 4.8.Kosten voor maandelijkse diensten en/of abonnementen worden altijd per volle kalendermaand berekend
 • 4.9. Uitvoering van werkzaamheden en/of de verlening van diensten vindt plaats vanuit de kantoren en magazijnen van Future Fulfilment en/of derden.
 • 4.10.Het risico van de te leveren zaken gaat op Partner over op het moment van uitlevering. Dit is het moment waarop te leveren zaken het pand van Future Fulfilment verlaten.

Artikel 5: Betaling

 • 5.1.Tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld is Partner verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum. Daarbij staat ook de juistheid van de factuur vast indien Partner niet binnen 7 dagen na ontvangst bezwaar heeft gemaakt. De betalingsverplichting van de Partner wordt door reclamering niet opgeschort.
 • 5.2.Partner is door overschrijding van de in het eerste lid van dit artikel genoemde betalingstermijn van rechtswege jegens Future Fulfilment in verzuim en gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 • 5.3. Partner mag vorderingen van Future Fulfilment niet verrekenen met eventuele terugvorderingen die zij op Future Fulfilment heeft.
 • 5.4. Bij een niet tijdige betaling is Partner, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • 5.5. Indien Partner de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn overschrijdt, is Future Fulfilment gerechtigd verdere leveranties en diensten op te schorten of te staken.
 • 5.6.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Partner zijn de vorderingen van Future Fulfilment op Partner onmiddellijk volledig opeisbaar.

Artikel 6: Terugname of terugbetaling

 • 6.1.Specifiek voor Partner aan- of ingekochte of ten behoeve van Partner verbruikte materialen, artikelen, abonnementen of overige diensten worden volledig aan Partner in rekening gebracht en worden nooit door Future Fulfilment geheel of gedeeltelijk teruggenomen of terugbetaald.
 • 6.2. Kosten voor maandelijkse en/of jaarlijkse diensten en/of abonnementen worden altijd volle kalendermaand/ kalenderjaar berekend.
 • 6.3. Indien partner beslist voortijdig de overeenkomst te beëindigen kan Future Fulfilment geleden schade verhalen op Partner.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 • 7.1. Elk recht van reclame vervalt indien Partner de geconstateerde gebreken of tekortkomingen niet binnen 7 dagen na de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden of ontvangst van de zaken aan Future Fulfilment meld.
 • 7.2. Future Fulfilment moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken. Partner verstrekt de relevante informatie op verzoek van Future Fulfilment.
 • 7.3.De aansprakelijkheid van Future Fulfilment is uitdrukkelijk en alléén beperkt tot directe schade. Future Fulfilment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies, vertragingsschade, personen/ letselschade of productschade die de Partner of derden lijden in verband met door of via Future Fulfilment geleverde zaken, materialen en/of diensten.
 • 7.4. Partner is jegens Future Fulfilment en de afnemer aansprakelijk voor de conformiteit, deugdelijkheid en geschiktheid van de geleverde zaken en vrijwaart Future Fulfilment van iedere aanspraak van afnemers of derden uit hoofde van dergelijke (product)aansprakelijkheid en/of tot vergoeding van schade in dit verband geleden.
 • 7.5. Future Fulfilment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen, aanbevelingen, gegevens, toelichtingen enz. betreffende de organisatie en uitvoering van de diensten en/of voortvloeiend uit de door Future Fulfilment verrichte werkzaamheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleed.
 • 7.6.Future Fulfilment is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of gevolg van:
 • 7.6.1. De kwaliteit, geschiktheid, bruikbaarheid of overige eigenschappen van de door Partner aangeleverde materialen, producten en overige zaken
 • 7.6.2.Door of namens Partner verstrekte (handlings)instructies, richtlijnen, adviezen, aanwijzingen, e.d.
 • 7.6.3.De door Partner voorgeschreven verpakkingen of verpakkingswijzen
 • 7.6.4.Onjuiste, onvolledige of niet tijdige verstrekte informatie, documentatie en data
 • 7.6.5.Door het nemen of uitvoeren van zakelijke beslissingen door Partner al dan niet op basis van de door Future Fulfilment geleverde informatie of documenten. Partner blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen
 • 7.6.6. Door wijziging in (belasting)wet- of regelgeving of andere door de overheid of bevoegde instanties opgelegde bepalingen, dan wel ingenomen standpunten.
 • 7.6.7.Indien Future Fulfilment aansprakelijk is voor door Partner geleden schade, is de schadevergoedingsplicht Future Fulfilment altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 8: Overmacht

 • 8.1. In geval van overmacht is Future Fulfilment gerechtigd elke opdracht te annuleren of op te schorten. In geval van een annulering of opschorting als hiervoor bedoeld kan Partner geen recht doen gelden op enige schadevergoeding. Indien de overmacht naar oordeel van Future Fulfilment van tijdelijke aard is, heeft Future Fulfilment het recht haar prestaties op te schorten totdat de overmacht situatie is opgeheven. De Partner is niet gerechtigd in een dergelijk geval de overeenkomst te ontbinden. Indien Future Fulfilment van mening is dat de overmacht situatie van blijvende aard is, zal Future Fulfilment dit schriftelijk aan Partner mededelen en is Future Fulfilment gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 • 8.2.Onder overmacht is onder andere te verstaan: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstaking, uitsluiting, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van de zaken en andere belemmeringen, zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend, oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, inkrimping van de productie, rekwisitie van voorraden, grondstoffen of fabrieksvermogen, in- of uitvoerverboden, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, energiegebrek en oproer.
 • 8.3.Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, dient Partner in ieder geval zijn verplichtingen tot aan dat moment nakomen.

Artikel 9: Geheimhouding

 • 9.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • 9.2.Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 10: Opschorting van werkzaamheden en ontbinding

In navolgende gevallen heeft Future Fulfilment het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, door een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Future Fulfilments verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting:

 • 10.1. Indien Partner, na deugdelijke ingebrekestelling, haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • 10.2. Indien het faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Partner is aangevraagd dan wel Partner krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele is gesteld of failliet is verklaard;
 • 10.3. Indien Partner door executoriale beslaglegging wordt getroffen of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen verliest.

Artikel 11: Zekerheden

 • 11.1. Future Fulfilment heeft het recht de afgifte van zaken, documenten en gelden, die Future Fulfilment in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen te weigeren.
 • 11.2.Future Fulfilment kan een retentierecht uitoefenen op alle producten, documenten en gelden die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Future Fulfilment ten laste van de Partner en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die zaken.
 • 11.3.Op alle zaken, documenten en gelden die Future Fulfilment in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die de Future Fulfilment ten laste van de Partner en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen.
 • 11.4. Op eerste verzoek van Future Fulfilment zal de Partner zekerheid stellen voor door Future Fulfilment aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die Future Fulfilment maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van Partner.

Artikel 12: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • 12.1.Future Fulfilment behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 12.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 60 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 12.3. Wanneer Partner een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13: Slotbepalingen

 • 13.1.Op alle overeenkomsten tussen Future Fulfilment en Partner is het Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2.Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 • 13.3.Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden, worden in eerste aanleg berecht door hetzij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam hetzij, indien het geschil onder bevoegdheid van de Kantonrechter valt, door de bevoegde kantonrechter.
 • 13.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Future Fulfilment
Huijgenslaan 3, 5615 LL, Eindhoven (Kantoor)
Vonderweg 3, unit 4, 5741 TE, Beek en Donk (Magazijn)
Telefoon: +31 85 004 1572
E-mail: info@futurefulfilment.nl

Iedere business is anders. Wij hebben standaard prijzen. Maar willen wel weten of jij binnen ons profiel past. Vul je gegevens je hieronder in en ontvang binnen 24 uur een offerte.

Plan je liever een gesprek in?